OPNIJ ADVISERING EN UW PRIVACY

Privacystatement

Persoonlijke gegevens die u aan Opnij advisering & verloning verstrekt worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website, Facebook pagina/advertentie, bij ons aangeeft op kantoor of doormiddel van telefoon of email dan kunnen uw persoonsgegevens vastgelegd worden voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder bemiddeling, uitzenden, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsadministratie.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel:

(Zakelijke) NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Functie
Geboortedatum
Geslacht
Kopie identiteitsbewijs
Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
Burgerservicenummer
Bankrekeningnummer (IBAN)
Overige persoonsgegevens die door of namens u worden verstrekt zoals een CV, referenties etc.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegeven?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u aanbiedingen te kunnen doen, op maat gemaakte advertenties te tonen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen en om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Opnij advisering & verloning legt uitsluitend persoonsgegevens vast als dat nodig is om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Opnij advisering & verloning doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

Uw rechten

U hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – de volgende rechten:

om inzage te vragen in uw persoonsgegevens;
om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
om onvolledige informatie compleet te maken;
in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten wissen;
in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten “beperken”;
in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen kunt u contact met ons opnemen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming of verwerking van uw persoonsgegevens door Opnij advisering & verloning dan kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen

Opnij advisering & verloning kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Opnij advisering & verloning.